เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006414Intercultural Communication
การสื่อสารต่างวัฒนธรรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006370

Course Description
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา การสื่อสารและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางภาษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และลักษณะทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติการสื่อสารระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลาย


A study of relationship between language, communication and culture; dialectical analyses and reflection on factors and characteristics of cultural diversity; practices of effective communication between members of different culture groups.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH