เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006370Language and Culture in a Language Classroom
ภาษาและวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006250

Course Description
ความสำคัญและการบูรณาการการสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษา ความตระหนักทางวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษา เนื้อหาในการบูรณาการวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษาที่ใช้ได้จริง


An overview of an importance and integration of teaching culture; cultural awareness; practical issues concerning integrating culture into language classroom.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH