เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006369Computer-Assisted Language Learning
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนภาษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006250

Course Description
เทคโนโลยีทางการศึกษาเชิงโต้ตอบในการเรียนการสอนภาษา และการใช้งานแหล่งความรู้ทางอินเตอร์เน็ตในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษา


Interactive instructional technologies in language teaching and learning, using emerging digital media and web services to develop computer-mediated lessons, materials, and tests for a language classroom.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH