เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006368Assessment and Evaluation Instruments
เครื่องมือการวัดและการประเมิน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006250

Course Description
พื้นฐานการทดสอบทางภาษา การสร้างข้อสอบ การประเมินคุณภาพแบบทดสอบ การพัฒนาและประเมินแบบสอบถามและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในลักษณะอื่น


Foundations of language testing; test construction; evaluation of test quality; and development and evaluation of questionnaires and other data collection instruments.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH