เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006367Innovation in Language Teaching and Learning
นวัตกรรมเพื่อการสอนและการเรียนภาษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006250

Course Description
นวัตกรรมด้านวิธีการและวัสดุในการเรียนรู้ทางภาษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและยั่งยืน และการประยุกต์วิทยาการสื่อดิจิตอล วิทยาการอุปกรณ์เคลื่อนที่และไร้สาย และวิทยาการโลกเสมือนจริง


Innovative methods and materials for language learning, focusing on promotion of lifelong and autonomous learning; and application of ditigal, wireless, mobile and virtual technologies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH