เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006438Business Translation
การแปลเชิงธุรกิจ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1001120 และ 1006247 หรือ
1006393 หรือ
1006402

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีการแปลที่ใช้สำหรับการแปลเอกสารเชิงธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ


An introduction to translation methods and techniques used for translating business oriented documents from English into Thai and vice versa.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH