เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006437News Translation
การแปลข่าว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006349 หรือ
1006393

Course Description
หลักการและวิธีการแปลข่าวประเภทต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเน้นการสื่อความหมาย แบบแผนวจนสัมพันธ์ในการเขียนข่าว และรูปแบบที่เหมาะสมด้านวจนวากยสัมพันธ์ ในข่าวชนิดต่างๆ


Principles and methodology of news translation between English and Thai, concentrating on meaning representation, journalistic discourse patterns and appropriate lexico-syntactic styles in a variety of news-types.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH