เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006436Thai-English Translation
การแปลภาษาไทย-อังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006349

Course Description
การแปลบทความหลากชนิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยเน้นการเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างในภาษาอังกฤษ การเรียบเรียงและนำเสนอในภาษาอังกฤษ รูปแบบประโยคที่เหมาะสมในภาษาอังกฤษ และการแยกประโยค ความหมายของโครงสร้างเชิงลึก และการนำเสนอโดยผ่านโครงสร้างพื้นผิวการพิจารณาลักษณะศัพท์ ข้อมูลที่บ่งบอกเป็นนัยยะ และข้อมูลเฉพาะด้านวัฒนธรรม ประเด็นด้านภาษาศาสตร์สังคมและวจนปฏิบัติศาสตร์ ถ้อยคำสำนวนต่างๆ ภาษาภาพพจน์ และแนวปฏิบัติดานการเขียนแทนเสียงต่างภาษา และการสร้างสรรค์งานแปลที่ครบถ้วน แม่นยำ ถูกต้องตามหลักภาษา ใช้ระดับภาษาอย่างเหมาะสม สละสลวย และเป็นธรรมชาติ


Translation of various text-types from Thai into English, emphasising Thai text organisation and analysis; English text organisation and representation; English sentence patterns and sentence boundary identification; deep-structure concepts and surface-structure representations; lexical considerations; implied and culturally specific information; pragmatic and sociolinguistic issues; idioms and expressions; figures of speech; and transliteration guidelines; and creation of complete, accurate, grammatical, stylistically appropriate, colloquial, and natural translation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH