เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006436Thai-English Translation
การแปลภาษาไทย-อังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006349
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-14:50414MELECT35314E  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์ คัดสุระ
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 430-30-0
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  Course Description
  การแปลบทความหลากชนิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยเน้นการเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างในภาษาอังกฤษ การเรียบเรียงและนำเสนอในภาษาอังกฤษ รูปแบบประโยคที่เหมาะสมในภาษาอังกฤษ และการแยกประโยค ความหมายของโครงสร้างเชิงลึก และการนำเสนอโดยผ่านโครงสร้างพื้นผิวการพิจารณาลักษณะศัพท์ ข้อมูลที่บ่งบอกเป็นนัยยะ และข้อมูลเฉพาะด้านวัฒนธรรม ประเด็นด้านภาษาศาสตร์สังคมและวจนปฏิบัติศาสตร์ ถ้อยคำสำนวนต่างๆ ภาษาภาพพจน์ และแนวปฏิบัติดานการเขียนแทนเสียงต่างภาษา และการสร้างสรรค์งานแปลที่ครบถ้วน แม่นยำ ถูกต้องตามหลักภาษา ใช้ระดับภาษาอย่างเหมาะสม สละสลวย และเป็นธรรมชาติ


  Translation of various text-types from Thai into English, emphasising Thai text organisation and analysis; English text organisation and representation; English sentence patterns and sentence boundary identification; deep-structure concepts and surface-structure representations; lexical considerations; implied and culturally specific information; pragmatic and sociolinguistic issues; idioms and expressions; figures of speech; and transliteration guidelines; and creation of complete, accurate, grammatical, stylistically appropriate, colloquial, and natural translation.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH