เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006432Literary Value of Biblical Accounts
คุณค่าทางวรรณกรรมของเรื่องราวในพระคริสตธรรมคัมภีร์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006238

Course Description
เรื่องราวสำคัญในพระคริสตธรรมคัมภีร์ความหมายโดยนัยของการอ้างอิงพระคัมภีร์ ที่ปรากฏในงานวรรณกรรม


Key accounts from the Bible providing an understanding of Biblical allusions, archetypes, and the Biblical worldview that backgrounds the majority of literary works.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH