เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006431Mythology
เทพปกรณัม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006238
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50306D1LECT31310E  
อาจารย์:
 • อาจารย์ปัญญา เล็กวิไล
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 430-28-2
  วันสอบกลางภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 315
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 208
    02 ศุกร์08:00-10:50306D1LECT29281E  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปัญญา เล็กวิไล
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 430-29-1
  วันสอบกลางภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 315
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 208
  Course Description
  พื้นฐานของการศึกษาตำนานเทพเจ้าและวีรบุรุษของกรีก-โรมัน และนอร์ส รวมทั้งการอ้างอิงในเชิงวรรณคดี ศิลปวิทยา และสื่อต่างๆ


  A basic introduction to classical mythology, the stories of gods and heroes of Greek, Roman, and Norse myths, and allusions to myths in modern literature, art and media.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH