เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006430Studies in Speculative Fiction
จินตนิยายศึกษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006238

Course Description
พัฒนาการของจินตนิยาย และความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม ปรัชญา สุนทรียศาสตร์ และรูปแบบต่างๆ ของศิลปะและสื่อต่างๆ


Speculative fiction in terms of its development and relation to society, culture, philosophy, aesthetics, and different forms of art and media.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH