เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006429Creative Writing
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006344

Course Description
การเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานเขียนหลากหลายประเภทและจุดมุ่งหมายต่างๆ โดยใช้กลวิธีทางวรรณกรรม


A workshop of creative composition in diverse genres and purposes, using various literary techniques.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH