เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006428Contemporary English Literature
วรรณคดีร่วมสมัยภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006238

Course Description
การวิเคราะห์งานวรรณกรรมร่วมสมัยภาษาอังกฤษของนักเขียนหลัก โดยเน้นคุณค่าทางวรรณกรรม และความสัมพันธ์กับบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง


Analysis of major pieces of contemporary English literature by prominent authors, focusing on their literary value and relationship with their historical, cultural and political contexts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH