เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1006428Contemporary English Literature
วรรณคดีร่วมสมัยภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006238
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50A 312S7LECT351619W  
อาจารย์:
 • อาจารย์คณิสรา ศิริสิทธิ์
 • อาจารย์ปณิดา มัณยานนท์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 378-10-68
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S7 ห้อง A 411
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การวิเคราะห์งานวรรณกรรมร่วมสมัยภาษาอังกฤษของนักเขียนหลัก โดยเน้นคุณค่าทางวรรณกรรม และความสัมพันธ์กับบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง


  Analysis of major pieces of contemporary English literature by prominent authors, focusing on their literary value and relationship with their historical, cultural and political contexts.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH