เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006427Understanding Cultures through Cinema
การศึกษาวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006235 และ 1006239

Course Description
องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่แสดง ผ่านภาพยนตร์ ทั้งวัฒนธรรมกระแสหลัก และวัฒนธรรมย่อย การวินิจฉัยและวิเคราะห์คุณลักษณะ ความหมาย และการเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมอันสัมพันธ์กับโครงเรื่องหลักของภาพยนตร์


A study of mainstream cultures and sub-cultures and their wider social significance as portrayed in the cinema with a focus on theme and cinematic techniques.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH