เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006427Understanding Cultures through Cinema
การศึกษาวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006235 และ 1006239
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่แสดง ผ่านภาพยนตร์ ทั้งวัฒนธรรมกระแสหลัก และวัฒนธรรมย่อย การวินิจฉัยและวิเคราะห์คุณลักษณะ ความหมาย และการเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมอันสัมพันธ์กับโครงเรื่องหลักของภาพยนตร์


A study of mainstream cultures and sub-cultures and their wider social significance as portrayed in the cinema with a focus on theme and cinematic techniques.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH