เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006427Understanding Cultures through Cinema
การศึกษาวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006235 และ 1006239
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:00-14:50219C1LECT251510E  
อาจารย์:
 • อาจารย์พสิษฐ์ สะเภาคำ
 • อาจารย์ปัญญา เล็กวิไล (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ) ชั้นปี 425-10-15
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  Course Description
  องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่แสดง ผ่านภาพยนตร์ ทั้งวัฒนธรรมกระแสหลัก และวัฒนธรรมย่อย การวินิจฉัยและวิเคราะห์คุณลักษณะ ความหมาย และการเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมอันสัมพันธ์กับโครงเรื่องหลักของภาพยนตร์


  A study of mainstream cultures and sub-cultures and their wider social significance as portrayed in the cinema with a focus on theme and cinematic techniques.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH