เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006425Introduction to Discourse
ความรู้เบื้องต้นทางสัมพันธสาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006342 และ 1006343 หรือ
1006311
รายวิชา 1006311 กำหนดเป็นรายวิชาเฉพาะนักศึกษารุ่น 2555-2558 เท่านั้น

Course Description
ทฤษฎีหลักทางสัมพันธสาร วจนกรรมประเภทต่างๆ และลักษณะสำคัญ กรอบการวิเคราะห์ การประมวลลักษณะเฉพาะทางไวยากรณ์ตามประเภทของวจนกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธสารกับสาขาวิชาอื่นๆ


Major discourse theories; discourse genres and their important characteristics; analytical frameworks; generalisation of discourse-specific grammatical features; and relationship of discourse studies to other fields.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH