เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006425Introduction to Discourse
ความรู้เบื้องต้นทางสัมพันธสาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006342 และ 1006343

Course Description
ทฤษฎีหลักทางสัมพันธสาร วจนกรรมประเภทต่างๆ และลักษณะสำคัญ กรอบการวิเคราะห์ การประมวลลักษณะเฉพาะทางไวยากรณ์ตามประเภทของวจนกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธสารกับสาขาวิชาอื่นๆ


Major discourse theories; discourse genres and their important characteristics; analytical frameworks; generalisation of discourse-specific grammatical features; and relationship of discourse studies to other fields.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH