เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006425Introduction to Discourse
ความรู้เบื้องต้นทางสัมพันธสาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006342 และ 1006343 หรือ
1006311
รายวิชา 1006311 กำหนดเป็นรายวิชาเฉพาะนักศึกษารุ่น 2555-2558 เท่านั้น
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎีหลักทางสัมพันธสาร วจนกรรมประเภทต่างๆ และลักษณะสำคัญ กรอบการวิเคราะห์ การประมวลลักษณะเฉพาะทางไวยากรณ์ตามประเภทของวจนกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธสารกับสาขาวิชาอื่นๆ


Major discourse theories; discourse genres and their important characteristics; analytical frameworks; generalisation of discourse-specific grammatical features; and relationship of discourse studies to other fields.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH