เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006424Introduction to Psycholinguistics
ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006342 และ 1006343 หรือ
1006237

Course Description
ภาษาและสมอง พัฒนาการทางภาษา รวมถึงการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง แง่มุมด้านการสื่อความและการรับรู้ของการประมวลภาษา และกระบวนการทางภาษาในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน


Language and the brain; language development including first- and second-language acquisition; productive and perceptive aspects of language processing; and language processing in listening, speaking, reading, and writing domains.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH