เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006424Introduction to Psycholinguistics
ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006342 และ 1006343 หรือ
1006237
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ภาษาและสมอง พัฒนาการทางภาษา รวมถึงการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง แง่มุมด้านการสื่อความและการรับรู้ของการประมวลภาษา และกระบวนการทางภาษาในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน


Language and the brain; language development including first- and second-language acquisition; productive and perceptive aspects of language processing; and language processing in listening, speaking, reading, and writing domains.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH