เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006423Introduction to Sociolinguistics
ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006342 และ 1006343 หรือ
1006237

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา ความหลากหลายของภาษาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางสังคมและสถานการณ์


Relationship between langauge and society; social factors on the language use;and language variations associated with social and situational charateristics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH