เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006422Syntactic Analysis
การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006343 หรือ
1006311

Course Description
พื้นฐานการวิเคราะห์หน่วยทางไวยากรณ์ หน่วยวากยสัมพันธ์ หน่วยหลักและหน่วยพึ่งพา รูปแบบและหน้าที่ โครงสร้างส่วนประชิด แนวคิดหลัก กฎ และวิธีการวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์ภายใต้ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ์ที่สำคัญต่างๆ


Foundations of syntactic analysis of grammatical categories; syntactic categories; heads and dependents; forms and functions; central concepts, principles and methods of syntactic analysis based on important syntactic theories.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH