เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006422Syntactic Analysis
การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006343 หรือ
1006311
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:50322C5LECT30921E  
อาจารย์:
 • อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ
 • อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 430-9-21
  วันสอบกลางภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C5 ห้อง 415
  วันสอบปลายภาค: 18 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร E3 ห้อง B 210
  Course Description
  พื้นฐานการวิเคราะห์หน่วยทางไวยากรณ์ หน่วยวากยสัมพันธ์ หน่วยหลักและหน่วยพึ่งพา รูปแบบและหน้าที่ โครงสร้างส่วนประชิด แนวคิดหลัก กฎ และวิธีการวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์ภายใต้ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ์ที่สำคัญต่างๆ


  Foundations of syntactic analysis of grammatical categories; syntactic categories; heads and dependents; forms and functions; central concepts, principles and methods of syntactic analysis based on important syntactic theories.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH