เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006421English Semantics and Pragmatics
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006248

Course Description
นิยามของความหมาย ความหมายในระดับถ้อยคำ วลี หรือประโยค องค์ประกอบทางความหมาย หลักการและปรากฏการณ์ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ได้แก่ การสื่อความแบบโดยนัยสมมุติฐานล่วงหน้า วัจนกรรม และความสุภาพ เจตนาของผู้พูดและการตีความของผู้ฟังในบริบทหรือสถานการณ์ที่ใช้ภาษาต่างๆ


Definition of meaning; lexical, phrasal and sentential meanings; semantic components; pragmatic principles and phenomena: implicature, presupposition, speech acts, and politeness; the speaker’s intention and the listener’s interpretation of different linguistic expressions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH