เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1006421English Semantics and Pragmatics
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006248
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50207C1LECT25025E  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ
 • อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 325-0-25
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  นิยามของความหมาย ความหมายในระดับถ้อยคำ วลี หรือประโยค องค์ประกอบทางความหมาย หลักการและปรากฏการณ์ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ได้แก่ การสื่อความแบบโดยนัยสมมุติฐานล่วงหน้า วัจนกรรม และความสุภาพ เจตนาของผู้พูดและการตีความของผู้ฟังในบริบทหรือสถานการณ์ที่ใช้ภาษาต่างๆ


  Definition of meaning; lexical, phrasal and sentential meanings; semantic components; pragmatic principles and phenomena: implicature, presupposition, speech acts, and politeness; the speaker’s intention and the listener’s interpretation of different linguistic expressions.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH