เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006421English Semantics and Pragmatics
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006248
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
นิยามของความหมาย ความหมายในระดับถ้อยคำ วลี หรือประโยค องค์ประกอบทางความหมาย หลักการและปรากฏการณ์ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ได้แก่ การสื่อความแบบโดยนัยสมมุติฐานล่วงหน้า วัจนกรรม และความสุภาพ เจตนาของผู้พูดและการตีความของผู้ฟังในบริบทหรือสถานการณ์ที่ใช้ภาษาต่างๆ


Definition of meaning; lexical, phrasal and sentential meanings; semantic components; pragmatic principles and phenomena: implicature, presupposition, speech acts, and politeness; the speaker’s intention and the listener’s interpretation of different linguistic expressions.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH