เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006420World Englishes
ภาษาอังกฤษในสังคมโลก
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006342 และ 1006343

Course Description
ประวัติความเป็นมาของภาษาอังกฤษ บริบททางสังคม วัฒนธรรมและการเมือง รวมถึงความหลากหลายทางลักษณะของภาษาอังกฤษในสังคมโลก และประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นที่ถกเถียงในปัจจุบันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ


Brief historical backgrounds and social, cultural and political contexts of English; diverse linguistic characteristics of English as a global language; and discussion of commonly debated issues pertaining to English.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH