เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006420World Englishes
ภาษาอังกฤษในสังคมโลก
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006342 และ 1006343
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50A 313S7LECT42411M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สิริกร บำรุงกิจ
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ) ชั้นปี 448-41-7
  วันสอบกลางภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 203
  วันสอบปลายภาค: 18 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 402 (B)
  Course Description
  ประวัติความเป็นมาของภาษาอังกฤษ บริบททางสังคม วัฒนธรรมและการเมือง รวมถึงความหลากหลายทางลักษณะของภาษาอังกฤษในสังคมโลก และประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นที่ถกเถียงในปัจจุบันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ


  Brief historical backgrounds and social, cultural and political contexts of English; diverse linguistic characteristics of English as a global language; and discussion of commonly debated issues pertaining to English.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH