เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1006413Evolution of English
วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006347 และ 1006348 หรือ
1006347 และ 1006404
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-14:50205C1LECT30030M  
อาจารย์:
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล
 • อาจารย์ปัญญา เล็กวิไล (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 4 รหัส 6031006001 ถึง 603100614434-0-34
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    02 พุธ12:00-14:50209C1LECT30030W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล
 • อาจารย์ปัญญา เล็กวิไล (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 4 รหัส 6031006149 ถึง 603100628233-0-33
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  เหตุการณ์สำคัญในวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ และพัฒนาการที่นำภาษาอังกฤษเป็นภาษาของโลกในปัจจุบัน ประเด็นทางด้านวัฒนธรรมที่มีต่อลักษณะของภาษา การยอมรับ และการใช้ภาษาในสังคมยุคปัจจุบัน


  Important events in the evolution of English and its development into today's global language, including current issues in the structures, acceptance, and use of the English language in modern society.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH