เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006413Evolution of English
วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006347 และ 1006348 หรือ
1006347 และ 1006404
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เหตุการณ์สำคัญในวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ และพัฒนาการที่นำภาษาอังกฤษเป็นภาษาของโลกในปัจจุบัน ประเด็นทางด้านวัฒนธรรมที่มีต่อลักษณะของภาษา การยอมรับ และการใช้ภาษาในสังคมยุคปัจจุบัน


Important events in the evolution of English and its development into today's global language, including current issues in the structures, acceptance, and use of the English language in modern society.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH