เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006412Research and Seminar
การวิจัยและสัมมนา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006346 และ 1006347 และ 1006348 หรือ
1006346 และ 1006347 และ 1006404

Course Description
การศึกษาหัวข้อหรือประเด็นที่คัดเลือกมาจากสาขาวิชา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม การวิเคราะห์วรรณกรรมของหัวข้อที่ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และการอภิปรายผลลัพธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะรวบยอดเป็นการสัมมนา การนำเสนอด้วยวาจา และบทความวิจัย


A study of a selected topic or issue undertaken using proper research methodology, thorough analysis of the topic under study, and logical discussion of its outcomes, culminating in a seminar, an oral presentation and a research paper.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH