เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006412Research and Seminar
การวิจัยและสัมมนา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006346 และ 1006347 และ 1006348 หรือ
1006346 และ 1006347 และ 1006404
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การศึกษาหัวข้อหรือประเด็นที่คัดเลือกมาจากสาขาวิชา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม การวิเคราะห์วรรณกรรมของหัวข้อที่ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และการอภิปรายผลลัพธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะรวบยอดเป็นการสัมมนา การนำเสนอด้วยวาจา และบทความวิจัย


A study of a selected topic or issue undertaken using proper research methodology, thorough analysis of the topic under study, and logical discussion of its outcomes, culminating in a seminar, an oral presentation and a research paper.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH