เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006412Research and Seminar
การวิจัยและสัมมนา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006346 และ 1006347 และ 1006348 หรือ
1006346 และ 1006347 และ 1006404
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50214C1LECT281612M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปรารถนา คอฟฟิน (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 4 รหัส 5931006195 ถึง 593100627524-12-12
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    02 พุธ12:00-14:50211C1LECT28271M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย
 • อาจารย์ ดร.ปรารถนา คอฟฟิน (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 4 รหัส 5931006006 ถึง 593100610226-17-9
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    03 ศุกร์12:00-14:50214C1LECT28208M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปรารถนา คอฟฟิน (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 4 รหัส 5931006106 ถึง 593100619126-12-14
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  Course Description
  การศึกษาหัวข้อหรือประเด็นที่คัดเลือกมาจากสาขาวิชา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม การวิเคราะห์วรรณกรรมของหัวข้อที่ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และการอภิปรายผลลัพธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะรวบยอดเป็นการสัมมนา การนำเสนอด้วยวาจา และบทความวิจัย


  A study of a selected topic or issue undertaken using proper research methodology, thorough analysis of the topic under study, and logical discussion of its outcomes, culminating in a seminar, an oral presentation and a research paper.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH