เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006411Public Speaking
การพูดในที่ประชุมชน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006245 หรือ
1006314

Course Description
ศิลปะและการฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะแบบต่างๆ อย่างเป็นทางการและในพิธีการ กระบวนการเตรียมสุนทรพจน์ การเขียนบท และการกล่าวสุนทรพจน์ การใช้สำนวนโวหารและวาทศิลป์อย่างเหมาะสม เทคนิคในการจับความสนใจของผู้ฟัง และท่าทางกับสีหน้าที่เหมาะสม


Art and practice of different types of formal and ceremonious public speaking; process of speech preparation, script writing and speech delivery; proper use of rhetorical and eloquent language; techniques in capturing audience attention; and appropriate posture.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH