เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006411Public Speaking
การพูดในที่ประชุมชน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006245 หรือ
1006314
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศิลปะและการฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะแบบต่างๆ อย่างเป็นทางการและในพิธีการ กระบวนการเตรียมสุนทรพจน์ การเขียนบท และการกล่าวสุนทรพจน์ การใช้สำนวนโวหารและวาทศิลป์อย่างเหมาะสม เทคนิคในการจับความสนใจของผู้ฟัง และท่าทางกับสีหน้าที่เหมาะสม


Art and practice of different types of formal and ceremonious public speaking; process of speech preparation, script writing and speech delivery; proper use of rhetorical and eloquent language; techniques in capturing audience attention; and appropriate posture.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH