เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1006411Public Speaking
การพูดในที่ประชุมชน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006245 หรือ
1006314
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50213C1LECT28280M  
อาจารย์:
 • อาจารย์Alan Michael Gallion
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 4 รหัส 5931006006 ถึง 593100610226-18-8
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    02 พุธ12:00-14:50214C1LECT28262M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Alan Michael Gallion
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 4 รหัส 5931006106 ถึง 593100619126-14-12
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    03 ศุกร์12:00-14:50220C1LECT281810M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Alan Michael Gallion
 • อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 4 รหัส 5931006195 ถึง 593100627525-12-13
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  Course Description
  ศิลปะและการฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะแบบต่างๆ อย่างเป็นทางการและในพิธีการ กระบวนการเตรียมสุนทรพจน์ การเขียนบท และการกล่าวสุนทรพจน์ การใช้สำนวนโวหารและวาทศิลป์อย่างเหมาะสม เทคนิคในการจับความสนใจของผู้ฟัง และท่าทางกับสีหน้าที่เหมาะสม


  Art and practice of different types of formal and ceremonious public speaking; process of speech preparation, script writing and speech delivery; proper use of rhetorical and eloquent language; techniques in capturing audience attention; and appropriate posture.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH