เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1006349Principles of Translation
หลักการแปล
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1001120 และ 1006247 หรือ
1001120 และ 1006236
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:50204C5LECT35035M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์ คัดสุระ
 • อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6131006001 ถึง 613100611244-0-44
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    02 พฤหัสบดี08:00-10:50204C5LECT35035M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์ คัดสุระ
 • อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6131006114 ถึง 613100623343-0-43
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  หลักการและวิธีการแปลเบื้องต้น การวิเคราะห์สารเพื่อที่จะรู้จุดมุ่งหมายของเนื้อหาและผู้รับสาร การวิเคราะห์โครงสร้างลึกและโครงสร้างพื้นผิวในภาษาต้นฉบับและภาษาเป้าหมาย โครงสร้างทางอรรถศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างคำโครงสร้างใจความต่างๆ และการแปรผันระหว่างลักษณะโครงสร้างลึกและรูปแบบที่ใช้ในโครงสร้างพื้นผิว โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแปลสารระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยความแม่นยำด้านความหมายความถูกต้องทางภาษาศาสตร์ ความเหมาะสมทางรูปแบบภาษา และความเป็นธรรมชาติในภาษาเป้าหมาย


  Basic principles and methodology of translation; the significance of text analysis to identify its purpose and intended audience; analysis of the deep and surface structures in both the source and target languages; semantic structures of and relationships between lexical items; various propositional structures; and skewing patterns between deep-structure concepts and their surface-structure manifestations, with the goal of translating texts between Thai and English with semantic accuracy, linguistic correctness, stylistic appropriateness and target-language naturalness.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH