เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006349Principles of Translation
หลักการแปล
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1001120 และ 1006247 หรือ
1001120 และ 1006236
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการและวิธีการแปลเบื้องต้น การวิเคราะห์สารเพื่อที่จะรู้จุดมุ่งหมายของเนื้อหาและผู้รับสาร การวิเคราะห์โครงสร้างลึกและโครงสร้างพื้นผิวในภาษาต้นฉบับและภาษาเป้าหมาย โครงสร้างทางอรรถศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างคำโครงสร้างใจความต่างๆ และการแปรผันระหว่างลักษณะโครงสร้างลึกและรูปแบบที่ใช้ในโครงสร้างพื้นผิว โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแปลสารระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยความแม่นยำด้านความหมายความถูกต้องทางภาษาศาสตร์ ความเหมาะสมทางรูปแบบภาษา และความเป็นธรรมชาติในภาษาเป้าหมาย


Basic principles and methodology of translation; the significance of text analysis to identify its purpose and intended audience; analysis of the deep and surface structures in both the source and target languages; semantic structures of and relationships between lexical items; various propositional structures; and skewing patterns between deep-structure concepts and their surface-structure manifestations, with the goal of translating texts between Thai and English with semantic accuracy, linguistic correctness, stylistic appropriateness and target-language naturalness.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH