เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1006348Comparative Study of English and Thai
การศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006342 และ 1006343 หรือ
1006311 และ 1006312 หรือ
1006312 และ 1006343 หรือ
1006311 และ 1006342
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:50204C5LECT35035M  
อาจารย์:
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6131006001 ถึง 613100611244-0-44
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 27 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    02 ศุกร์08:00-10:50205C5LECT35035M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6131006114 ถึง 613100623343-0-43
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 27 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในด้าน สัทศาสตร์และสรวิทยา วจีวิภาค และวากยสัมพันธ์ โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการอภิปรายและการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่มักเกิดกับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ


  Similarities and differences between English and Thai phonetics and phonology, morphology, and syntax with the emphasis on discussions and analysis on the selected topic for the prevention of common errors made by Thai learners of English and English learners of Thai as a foreign language.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH