เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006348Comparative Study of English and Thai
การศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006342 และ 1006343 หรือ
1006311 และ 1006312 หรือ
1006312 และ 1006343 หรือ
1006311 และ 1006342
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในด้าน สัทศาสตร์และสรวิทยา วจีวิภาค และวากยสัมพันธ์ โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการอภิปรายและการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่มักเกิดกับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ


Similarities and differences between English and Thai phonetics and phonology, morphology, and syntax with the emphasis on discussions and analysis on the selected topic for the prevention of common errors made by Thai learners of English and English learners of Thai as a foreign language.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH