เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006347Poetry
บทประพันธ์ร้อยกรอง
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006238

Course Description
การวิเคราะห์ร้อยกรองภาษาอังกฤษจากยุคต่างๆ กลวิธีในการเขียนร้อยกรอง ฉันทลักษณ์ องค์ประกอบของร้อยกรอง ชีวิตของกวีที่ได้รับการยอมรับ และความเคลื่อนไหวที่สำคัญในด้านงานประพันธ์ร้อยกรอง


Analysis of English poetry from different periods; poetic devices; poetic forms; poetic elements; poets’ lives; and important movements in poetry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH