เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1006347Poetry
บทประพันธ์ร้อยกรอง
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006238
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-14:50205C5LECT36360M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Ignasi Ribo Labastida
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6131006001 ถึง 613100611244-26-18
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    02 พุธ12:00-14:50203C5LECT37370M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Ignasi Ribo Labastida
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3 รหัส 6131006114 ถึง 613100623343-29-14
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การวิเคราะห์ร้อยกรองภาษาอังกฤษจากยุคต่างๆ กลวิธีในการเขียนร้อยกรอง ฉันทลักษณ์ องค์ประกอบของร้อยกรอง ชีวิตของกวีที่ได้รับการยอมรับ และความเคลื่อนไหวที่สำคัญในด้านงานประพันธ์ร้อยกรอง


  Analysis of English poetry from different periods; poetic devices; poetic forms; poetic elements; poets’ lives; and important movements in poetry.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH