เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006347Poetry
บทประพันธ์ร้อยกรอง
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006238
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การวิเคราะห์ร้อยกรองภาษาอังกฤษจากยุคต่างๆ กลวิธีในการเขียนร้อยกรอง ฉันทลักษณ์ องค์ประกอบของร้อยกรอง ชีวิตของกวีที่ได้รับการยอมรับ และความเคลื่อนไหวที่สำคัญในด้านงานประพันธ์ร้อยกรอง


Analysis of English poetry from different periods; poetic devices; poetic forms; poetic elements; poets’ lives; and important movements in poetry.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH