เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006346Academic Writing
การเขียนทางวิชาการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006244 และ 1006247

Course Description
การอ่านและเขียนเชิงวิพากษ์และประเมิน ฝึกเขียนบทความเชิงวิชาการโดยมีการวางแผนการเขียน สืบค้นข้อมูล เรียบเรียง อ้างอิงเชิงวิชาการที่ถูกต้องและตรวจทานบทความที่เรียบเรียงใหม่


Critical and evaluative reading and writing; collation, organization, processing, and citing of previously written academic works to compose a new academic article.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH