เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006346Academic Writing
การเขียนทางวิชาการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006244 และ 1006247 หรือ
1006236
รายวิชา 1006236 กำหนดเป็นรายวิชาเฉพาะนักศึกษารุ่น 2555-2558 เท่านั้น
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การอ่านและเขียนเชิงวิพากษ์และประเมิน ฝึกเขียนบทความเชิงวิชาการโดยมีการวางแผนการเขียน สืบค้นข้อมูล เรียบเรียง อ้างอิงเชิงวิชาการที่ถูกต้องและตรวจทานบทความที่เรียบเรียงใหม่


Critical and evaluative reading and writing; collation, organization, processing, and citing of previously written academic works to compose a new academic article.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH