เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006345Drama
วรรณคดีการละคร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006238

Course Description
การวิเคราะห์ละครในเชิงวรรณกรรม โดยเน้นที่องค์ประกอบ กลยุทธ์ ประเด็นหลัก การสะท้อนค่านิยม ความคิด และธรรมเนียมวัฒนธรรม


A literary study and analysis of drama, with emphases on elements, devices, themes, values and traditions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH