เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006344Short Stories and Novels
เรื่องสั้นและนวนิยาย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006238

Course Description
เรื่องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์และประเมินผลงานสำคัญในงานเขียนสองประเภทนี้ โดยมุ่งเน้นที่โครงเรื่อง ประเด็นหลัก รูปแบบการเขียน ศิลปะการใช้ภาษา และคุณค่าทางวรรณกรรม เพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการและสุนทรียะ


English short stories and novels; analysis and evaluation of major works in these genres focusing on the plots, themes, writing styles, linguistic artistry and literature value for academic and aesthetic purposes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH