เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1006344Short Stories and Novels
เรื่องสั้นและนวนิยาย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006238
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เรื่องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์และประเมินผลงานสำคัญในงานเขียนสองประเภทนี้ โดยมุ่งเน้นที่โครงเรื่อง ประเด็นหลัก รูปแบบการเขียน ศิลปะการใช้ภาษา และคุณค่าทางวรรณกรรม เพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการและสุนทรียะ


English short stories and novels; analysis and evaluation of major works in these genres focusing on the plots, themes, writing styles, linguistic artistry and literature value for academic and aesthetic purposes.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH